پرسش های متن
1- الف)يک زنجيره ی غذايی برای جانداران شکل زیر بنويسيد.
olomd12 1.jpg
بلوط ------> سنجاب ------> روباه
در اين زنجيره کدام ها توليدکننده و کدام ها مصرف کننده اند؟
درخت بلوط تولید کننده و سنجاب و روباه مصرف کننده
مصرف کننده ی اوّل و مصرف کننده ی دوم را در زنجيره ای که نوشته ايد، مشخّص کنيد؟
مصرف کننده اول سنجاب و مصرف کننده دوم روباه است
در اين زنجيره زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟
سنجاب از درخت بلوط تغذیه می کند و روباه نیز از سنجاب تغذیه می کند در نتیجه به طور غیر مستقیم روباه از درخت بلوط تغذیه می کند
ب) زنجيره های غذايی را در شکل زير پيدا و آن ها را رسم کنيد.
olomd12 2.jpg
آيا در زنجيره هايی که رسم کرده ايد، گياهان و جانوران مشترکی وجود دارند؟ آن ها را مشخّص کنيد؟
بله هویج - گنجشک - موش – مار – سنجاب
ايستگاه فکر
دانشمندان برای بررسی ارتباط غذايی جانداران در يک محيط، شبکه ی غذايی رسم می کنند.
اکنون شما نيز با استفاده از جانوران و گياهان مشترکِ اين زنجيره ها، يک شبکه ی غذايی رسم کنيد.
olomd12 3.jpg
2- با استفاده از يک ذرّه بين قوی ميوه های کپک زده را مشاهده کنيد. چه می بينيد؟
موجودات ذره بینی مشغول تغذیه از میوه های کپک زده هستند
3- چرا قارچ ها را تجزیه کننده می نامند ؟
قارچ ها را تجزيه کننده می نامند زيرا بقايای موجودات زنده را تجزيه می کنند و سبب می شوند که مواد تشکيل دهند ه ی آن ها دوباره به طبيعت برگردد
4- قارچ ها چگونه خاک را تقویت می کنند ؟
قارچ هايی که روی بقايای گياهان و جانوران در جنگل رشد می کنند با تجزيه ی آن ها به بهبود و تقويّت خاک کمک می کنند.
5- شته های و مورچه های در همزیستی چگونه به یکدیگر کمک می کنند ؟
مورچه ها، شته ها را با خود به لانه شان می برند تا ماده ی شيرينی را که شته ها دفع می کنند، بخورند.
شته ها نيز در لانه ی مورچه ها از شکارچی ها در امان می مانند.
6- کرکس چگونه خود را سیر می کند ؟
کرکس خود را با ته مانده ی شکار جانوران ديگر سير می کند.
7-رابطه مگس واسب چگونه است ؟
اين حشرات نيش خود را به درون بدن اسب فرو می برند و خون آن را می مکند.
8- اکنون در ارتباط با هر مثال به اين پرسش ها پاسخ دهيد:
کدام جانوران سود می برد؟ ممورچه - شته - کرکس - مگس - پشه
کدام جانوران سود نمی برد؟ اسب و شیر
9- چرا کرو کودیل ها گاهی وقت ها دهان خود را باز نگاه می دارند ؟
کروکوديل هايی که در اطراف رود نيل زندگی می کنند، بعضی وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند.
در اين هنگام نوعی پرنده ی کوچک وارد دهان کروکوديل می شود و انگل های درون دهان کروکوديل را می خورد.
10- تصويرهای زير برخی محيط ها را نشان می دهند.
olomd12 4.jpg
کدام محيط را انسان ساخته است؟
محیط تصویر شمار 2 و 3
کدام به طور طبيعی وجود دارد؟
محیط شماره یک
اين محيط ها چه تفاوتی با هم دارند؟
در محیط های طبیعی جانوران و گیاهان متنوعی زندگی می کنند زیرا این محیط ها
زیستگاه طبیعی این موجودات است اما در محیط های مصنوعی تنوع جانوران و گیاهان
کمتر است و همچنین این محیط ها خیلی آسیب پذیر تر از محیط های طبیعی هستند
11 - در طول تاريخ زمين جانوران و گياهانی وجود داشته اند که اکنون ديگر وجود ندارند. در اين باره چه مثال هايی می شناسيد؟
1- ببر مازندران
2- شیر ایرانی
12- به نظر شما چه عواملی سبب از بين رفتن همه ی افراد يک نوع جانور می شود؟
از بین رفتن محیط زیست این جانداران و همچنین شکار بی رویه و آلودگی محیط زیست آنها
13- اگر جانداران نتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
وقتی زيستگاه جانداران تغيير می کند، بعضی جانداران نمی توانند خود را با شرايط جديد سازگار کنند و
به تدريج کم می شوند، به طوری که ممکن است سرانجام همه ی آن ها از بين بروند.
14- سرنوشت شیر ایرانی چه شد ؟
شير ايرانی حدود هفتاد سال پيش در بخش هايی از ايران وجود داشت. اما به علت های متفاوت؛
مثلاً شکار توسط انسان و از دست دادن زيستگاهش از بين رفت. به طوری که اين شير ديگر در ايران وجود ندارد.
15- نظر زیست شناسان درباره کاشت درخت چیست ؟
زيست شناسان می گويند در هر منطقه درخت هايی را بايد کاشت که به طور طبيعی در همان منطقه رشد می کنند.
به اين درخت ها درخت های بومی می گويند
16- درخت بومی چیست ؟
در خت های که به طور طبیعی در هر منطقه رشد می کنند در خت بومی گفته می شود
17- چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟
درخت کاج موادی از ريشه ی خود در خاک ترشح می کند که مانع از رشد بسياری از گياهان می شود. به همين علّت تنوع گياهان در جنگل های کاج کم است.
18- مسئوليت حفظ محيط های طبيعی در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هايی است ؟
سازمان حفاظت از محیط زیست
چه شغل هايی در ارتباط با معرّفی و حفظ محيط های طبيعی وجود دارد؟ جنگل بان – محیط بان – کار کنان حفاظت از محیط زیست
19 - اگر قطع .....1....به همين سرعت ادامه يابد ...2... از جنگل های کره ی زمين ....3.... سال ديگر از بين می روند.
1- درخت های جنگل ها
2- حدود نیمی
3- حد اکثر تا 20
20- زنجیره غذایی چیست ؟
رابطه غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده زنجیره ی غذایی نام دارد
21- شبکه ی غذایی چیست ؟
ارتباط چند زنجیره ی غذایی شبکه غذایی نامیده می شود